Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Otwocku informuje, że  dziecko urodzone w 2014 roku  ma obowiązek od 1 września 2021 r. rozpocząć naukę w klasie pierwszej. W związku z powyższym  w dniach od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r. będzie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://otwock.elemento.pl
Po wypełnieniu wniosku proszę się udać wraz z nr Pesel dziecka oraz stosownymi dokumentami i oświadczeniami (w przypadku osób spoza rejonu) do sekretariatu szkoły w celu ich weryfikacji i potwierdzenia. Tam też uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat rekrutacji. Dzieci, które nie osiągnęły dojrzałości do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej powinny być zgłoszone do Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku przy ul. Majowej 17. Uzyskane orzeczenie o odroczeniu dziecka od obowiązku nauki w klasie pierwszej winno być dostarczone do sekretariatu szkoły rejonowej. Rodzice, których dziecko realizowało będzie w/w obowiązek w innej placówce  zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły rejonowej .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: http://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2021-2022

Rekrutacja do szkół podstawowych w OtwockuTerminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

Od 15.02.2021 r. do 19.02.2021 r. - Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka. 

Od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r. - Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

Od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r. - Weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.

Od 22.03.2021 r. do 26.03.2021 r. - Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji.

29.03.2021 r. godz. 10.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

od 30.03.2021 r. - W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl.