Na czym polega integracja w naszej szkole i co nam wszystkim daje?
Polega na uczestnictwie w życiu szkoły, wspólnym uczeniu się, pracy i spędzaniu czasu uczniów o różnej sprawności. Uczniowie niepełnosprawni oraz inni, odbywający zajęcia w domu lub indywidualnie w szkole oraz dzieci o specyficznych trudnościach w nauce zyskują: możliwość kontaktu z rówieśnikami w szkole, uczą się akceptować swoją inność, pokonują bariery. Nie jest to korzyść jednostronna. Z obserwacji wynika, że wczesne uświadamianie cudzej i własnej inności, uczy akceptacji, wrażliwości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia. Młodzież z klas integracyjnych wypracowuje postawy tolerancji, zrozumienia dla problemów, z jakimi boryka się kolega, który np. porusza się na wózku inwalidzkim, nie potrafi nauczyć się matematyki, ma problemy z koncentracją lub zachowaniem.

Kto może starać się o przyjęcie do klasy integracyjnej?
Klasy integracyjne liczą do 20 osób, z czego od 3 do 5 to uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez publiczną poradnię psychologiczną np.; niepełnosprawni ruchowo, dzieci o specyficznych trudnościach w nauce np.; dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, z zaburzeniami koncentracji uwagi i zachowania np.; ADHD, zespół Aspergera, z MPD, przewlekle chore na choroby somatyczne, niedostosowane społecznie itp. Pozostali uczniowie spoza rejonu kwalifikowani są po uzyskaniu zgody rodziców, spośród kandydatów z co najmniej dobrą oceną z zachowania. Klasy realizują tę samą podstawę programową co we wszystkich gimnazjach. Szkoła realizuje edukację w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i szkolny Program profilaktyczny ze szczególnym naciskiem na stworzenie warunków do rozwoju ucznia wg. indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości.

Szkoła zapewnia:

  • organizację procesu kształcenia zapewniającą każdemu uczniowi szanse rozwoju.
  • opiekę nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych
  • wysoką efektywność nauczania (badanie wskaźników egzaminacyjnych dla gimnazjów przeprowadzone przez CKE)
  • kontynuację języka obcego i rozpoczęcie nauki nowego języka
  • możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej (śniadania i obiady)
  • zajęcia pozalekcyjne: SKS, przedmiotowe koła zainteresowań, koło muzyczne - nauka gry na gitarze, radiowęzeł szkolny "Rybka", redagowana przez uczniów gazetka " Echo", działalność w Samorządzie Uczniowskim i wolontariacie
  • pełny zakres pomocy pedagoga, psychologa, reedukatora, socjoterapeuty
  • zajęcia specjalistyczne w pracowni polisensorycznej, pracowni Integracji Sensorycznej (na miejscu)
  • nowoczesne narzędzia dydaktyczne: Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, tablica interaktywna, rzutniki,
  • dojazd do szkoły i z powrotem autobusem szkolnym