UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE KLAS III

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

Do 30 września 2018 r. – Podpisanie i złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z języka obcego:

 1. wskazanie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,
 2. informacja o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Uprawnieni do dostosowania warunków lub/i form przeprowadzania egzaminów, są m.in:

 • uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, o niedostosowaniu społecznym,o indywidualnym nauczaniu;
 • uczniowie posiadający opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja,    dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);
 • uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo
 •  

  do 15 października 2018 r. – termin dostarczenia do szkoły opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  lub stanie zdrowia ucznia (jeśli nie została dotąd złożona).


  do 20 listopada 2018 r. szkoła przekazuje rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków dla danego ucznia.

   

  do 23 listopada 2018 r. – rodzice składają oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu

   

  do 19 stycznia 2019r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach: 

  1. zmiana języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (na odpowiednim druku)
  2. rezygnacja z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy zgłosili zamiar przystąpienia do egzaminu na tym poziomie (druk) 

  PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

  1. W przypadku unieważnienia egzaminu (z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019) szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu 
   i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
  2. Rodzice uczniów mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zgodnie z procedurą dokonywania wglądu (Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 pkt. 7.5.).
 •