Uprawnieni do dostosowania warunków lub/i formy przeprowadzenia egzaminów są m.in:

 • uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, o niedostosowaniu społecznym, o indywidualnym nauczaniu
 • uczniowie posiadający opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo
 • Możliwe dostosowania do egzaminów dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 • Wydłużenie czasu trwania egzaminu:
 • polski, matematyka – o 45 min
 • historia i WOS, przyrodnicze, język na poziomie podstawowym – o 20 min
 • język na poziomie rozszerzonym – o 30 min
 • Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.
 • Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia na kartę odpowiedzi.
 • W przypadku głębokiego zaburzenia grafii – możliwość zapisywania odpowiedzi na komputerze lub korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego zapisującego odpowiedzi.
 • Gdy głęboka dysleksja bardzo utrudnia samodzielne czytanie i rozumienie tekstu – pomoc nauczyciela wspomagającego, który odczytuje głośno raz wszystkie teksty liczące więcej niż 250 słów.
 • Uczniowie korzystający z dostosowań warunków przeprowadzenia egzaminów oraz innych niż standardowe arkuszy egzaminacyjnych:

 • z autyzmem, zespołem Aspergera
 • słabowidzący, niewidomy
 • słabosłyszący, niesłyszący
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Uczeń posiadający orzeczenie o niepełnosprawności  ze względu na niepełnosprawności sprzężone może zostać zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części – na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.