8, 9, 10 czerwca - klasy: I, II i III w godzinach 8.00 – 15.00

15 czerwca , 19 czerwca, 22 czerwca – klasy: V i VI w godzinach 8.00 – 15.00

22.23,24 czerwca – klasa VIII w godzinach 8.00 – 15.00

Przygotowanie podręczników:

1.Zdjąć okładki (poza tymi, które są przyklejone do książki)

- usunąć wpisy dokonane ołówkiem

- podkleić rozdarte lub wypadające kartki, wyprostować pozaginane rogi

- usunąć materiały własne( sprawdziany, notatki, zakładki).

2. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się :

- umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, rozerwanie, wyrywanie i zagubienie kartek i inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w kolejnych latach.

3. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralna część podręczników i należy je zwrócić z podręcznikiem. Zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

4. Zapakować do reklamówki (worka) cały komplet podręczników z dołączona kartką z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

5. Gdy uczeń ma inne książki z biblioteki szkolnej powinien je włożyć do tej samej reklamówki

6. Po upływie kwarantanny dokonuje się oceny stanu technicznego i kompletności zwróconych podręczników.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym terminie o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji.

8. Wpłaty za zniszczone, zagubione lub niezwrócone podręczniki dokonuje rodzic/opiekun na konto:

Bank Spółdzielczy B.S.

12 8001 0005 2001 0000 0361 0001

W treści przelewu należy wpisać: „Wpłata za zniszczone/zagubione podręczniki do klasy… (podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę). Termin wpłat do 26 czerwca 2020r.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust.3 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika.

Ilość zwracanych sztuk podręczników (na ucznia)

w poszczególnych klasach

 

Klasa I, II i III – 6 sztuk 5 części podręcznika + j. angielski)

Klasa V – 10 sztuk

Klasa VI – 10 sztuk

Klasa VIII – 12 sztuk (11 w przypadku uczniów nie uczęszczających na język niemiecki)